Stanovy spolku

Home / Stanovy spolku


STANOVY

Vinařského spolku Strachotín

I. Název a statut spolku.

1. Občanský spolek nese název “Vinařský spolek Strachotín, z.s.(dále jen „spolek“ ) a je občanským spolkem ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Sídlem spolku je Osvobození 87, Strachotín, 693 01.

3. Spolek vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.

II. Předmět činnosti spolku

1. Spolek sdružuje fyzické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů členů spolku, zejména:

– hájí zájmy členů spolku a pěstitelů vinné révy a výrobců vína

– propaguje vinařství a vinařské tradice v obci a regionu,

– zajišťuje osvětovou činnost v oboru vinařství, výměnu zkušeností a kulturní činnost, a

– organizuje výstavy a přehlídky vín.

2. Spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

III. Vznik a organizace spolku

1. Spolek vzniká dnem vkladu do veřejného rejstříku.

IV. Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním a stanovami spolku.

3. Členství ve spolku vznikne na základě přijetí členskou schůzí a po zaplacení členského příspěvku.

4. K ukončení členství ve spolku dochází:

a) odstoupením od členství, b) zrušením členství pro prokazatelné odmítnutí placení členských příspěvků, c) úmrtím člena, d) ukončením činnosti Spolku, e) vyloučením.

5. Člen může být vyloučen:

a) za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci, b) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.

6. Ukončení členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou činnost.

V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Členská schůze.

2. Výbor ve složení: předseda, místopředseda, místopředseda, 2 členové výboru.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, Výbor je statutárním orgánem spolku.

3. Revizor.

VI. Členská schůze

1. Je nejvyšším orgánem spolku, která volí výbor spolku.

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku minimálně 1x do roka, jinak do tří měsíců od písemné žádosti alespoň 1/3 všech členů k projednání navržené záležitosti.

3. Členská schůze projednává a schvaluje:

a) stanovy spolku a jejich změny, b) ustavení a zrušení spolku, c) volbu jednotlivých členů výboru, d) zprávu o činnosti výboru, e) zprávu o hospodaření, f) plán činnosti včetně rozpočtu, g) ostatní záležitosti, týkající se spolku,

4. Nesvolá-li výbor členskou schůzi na žádost členů spolku k projednání navržené záležitosti do tří měsíců od doručení jeho písemné žádosti, nebo nesvolá-li výroční členskou schůzi výbor v řádném termínu, je oprávněn členskou schůzi svolat kterýkoliv člen.

VII. Výbor spolku

1. Výbor zabezpečuje činnost v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Jeho funkční

období je dvouleté. Členové výboru jsou voleni nadpoloviční většinou z přítomných členů spolku.

2. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

3. Jednání výboru svolává předseda nejméně 1x za 4 měsíce. Jednání výboru je veřejné pro členy spolku.

3. Výbor zabezpečuje zejména:

a) plnění usnesení a úkolů uložených členskou schůzí, b) řízení činnosti spolku, c) spolupráci s orgány a organizacemi státní správy a samosprávy.

4. Jménem spolku jedná a navenek zastupuje předseda, místopředseda, (druhý) místopředseda, každý samostatně.

5. Prvními členy výboru jsou:

Ing. Petr Adamec, nar. 6. 4. 1966, trvale bytem Nová 152, 693 01  Strachotín, předseda,

Jaroslav Čerman, nar. 29. 5. 1989, trvale bytem Pouzdřanská 130, 693 01  Strachotín, místopředseda,

Josef Handl, nar. 22. 2. 1980, trvale bytem Polní 256, 693 01  Strachotín, místopředseda,

Petr Petřík, nar. 24. 11. 1968, trvale bytem Sklepní 172, 693 01  Strachotín, člen výboru,

Vlastimil Wenisch, nar. 18. 3: 1977, trvale bytem Nová 153, 693 01  Strachotín, člen výboru.

VIII. Revizor spolku

1. Činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, kontroluje revizor spolku; jeho funkční období je dvouleté.

2. Revizor spolku připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

IX. Majetek spolku, zásady finančního hospodaření.

1. Majetek spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky, b) dotace a příspěvky od jiných subjektů, c) dary, d) hmotný majetek a ostatní majetek.

2. Majetek spolku je využíván všemi členy při zajišťování činnosti spolku v souladu s jeho posláním a cíly a v souladu s rozhodnutím členské schůze.

3. Zásady finančního hospodaření se řídí českým právním řádem.

4. Spolek nesmí být financován z půjčky, úvěru popřípadě jiného závazku vůči třetím osobám.

6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

5. O vydáních větších než 10.000,- rozhoduje výbor spolku.

7. Roční účetní uzávěrka i mimořádné závěrky se provádějí podle obecně závazných právních předpisů.

X. Práva a povinnosti členů spolku

1. Právem člena je zejména:

a) volit a být volen do orgánů spolku, b) účastnit se členských schůzí a akcí pořádaných spolkem, c) předkládat návrhy, vyžadovat informace o činnosti a hospodaření spolku, d) podílet se na výhodách poskytovaných členům spolku

2. Povinností člena je zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti, hájit a prosazovat zájmy spolku, b) chovat se a jednat v souladu se stanovami spolku, c) plnit úkoly vyplývající ze stanov a z usnesení členské schůze, d) řádně platit členské příspěvky.

XI. Právní postavení spolku

“Vinařský spolek Strachotín, z.s.je samostatným právním subjektem.

XII. Ukončení činnosti spolku

1. Spolek zanikne:

a) rozhodnutím členské schůze, pokud bude pro tento návrh schválen nadpoloviční

většinou všech členů, b) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu České republiky o jeho rozpuštění.

2. O majetkoprávním vypořádání v případě ukončení činnosti spolku rozhodne členská schůze. Za likvidaci Spolku zodpovídá tříčlenná likvidační komise jmenovaná výborem.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Ve Strachotíne dne 7. 2. 2014